Skip to main content
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo có đủ.

Chư Tăng

Hòa Thượng Thích Thiện Nghị
Hòa Thượng Thích Thiện Nghị
Khai sáng Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
 
Thầy Thích Phổ Tịnh - Giám đốc Phật Học đường Tam Bảo Sơn
Thầy Thích Phổ Tịnh
Giám đốc Phật Học đường Tam Bảo Sơn
 
Học Tăng Phật Học đường Tam Bảo Sơn
ĐĐ. Thích Pháp Tánh
ĐĐ. Thích Pháp Tánh
 
ĐĐ. Thích Pháp Hoa
ĐĐ. Thích Pháp Hoa
 
ĐĐ. Thích Pháp Liên
ĐĐ. Thích Pháp Liên
 
ĐĐ. Thích Pháp Long
ĐĐ. Thích Pháp Long
 
Ni Nhuận Tu
Ni Nhuận Tu