Nhảy đến nội dung
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo có đủ.

Tổ Ca Diếp

Tổ Ca Diếp

Bàn Thờ Tổ Ca Diếp tại thư viện Pháp Tạng