Nhảy đến nội dung

Lịch sử

Những sơ lược về Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

Vùng đất của Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn, rộng 337 mẫu Anh, được mua vào tháng 9 năm 1988 tại thị xã Harrington của tỉnh bang Québec. Nơi đây là vùng đất lành để Phật giáo đóng góp nền văn hóa cổ truyền của Phật Giáo, và đây cũng là nơi duy trì những sắc thái văn hóa Phật Giáo để Phật tử có cơ hội nhớ lại những hình ảnh cao đẹp của một Tòng Lâm Phật Giáo như ở quê nhà. Đại Tòng Lâm cũng là nơi biểu tượng sự tương quan mật thiết giữa tôn giáo và văn hóa xã hội tại Canada.

Do đó những văn hóa của Phật Giáo đều sẽ được kiến tạo trên vùng đất rộng lớn này và nơi đây chính là Phật Học Viện cho toàn thể các hàng xuất gia và Phật tử tu học. Trên vùng đất này, bốn Thánh tích quan trọng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được tái tạo gồm: vườn Lam Tỳ Ni, Bồ Đề đạo tràng, Lộc Đã Uyễn và Câu Thi Na đạo tràng. Hơn nửa Chánh điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn, Tôn Tượng Phật A Di Đà đứng trong Chánh điện, Phổ Đà đạo tràng, Long Hoa đạo tràng, Chánh Mạng Đức Phật Khất thực, vườn La Hầu La và Tôn tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, giảng đường Phú Lâu Na và ngũ quán đường cũng đều đã được hoàn thành sau hơn 12 năm kể từ ngày thành lập.

Tất cả những sự kiến tạo này đều được khai sáng bởi Hòa Thượng Thích Thiện Nghị và sự phụ giúp của toàn thể Tăng Ni sinh tại Phật Học Đường Tam Bảo Sơn cùng với sự đóng góp tịnh tài của toàn thể Phật tử tại Canada để phát huy Phật Giáo tại đây.

Vùng đất của Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn rộng 337 acres (mẩu Anh) được mua vào tháng 9 năm 1988 với giá 150,000 CAD.

198815/10Lễ An vị Phật tại Niệm Phật Đường Tam Bảo Sơn.
1988-1990 Làm đường Lục Độ và đường Phương Đẳng,
Đào Hồ Trường Thọ,
Tu chỉnh các nông trại để tạm làm chỗ nghỉ cho Phật tử lên công quả.
Tổ chức khóa An Cư kỳ VI, VII, VIII.
1990 Đặt đúc tôn tượng Phật Di Lặc cao 3 mét và tôn tượng Đức Bổn Sư thành đạo cao 2 mét 50, tôn tượng Phật trong Chánh Điện tương lai cao 4 mét bằng đồng tại Thái Lan.
19913/8Lễ Khánh Thành đạo tràng Long Hoa, Lễ Khánh Thành Bồ Đề đạo tràng.
1992 Khởi công kiến thiết Vườn Lam Tỳ Ni,
Đào Hồ Thùy Dương Liễu,
Đặt đúc tôn tượng Phật đản sanh,
Hoàng Hậu Ma Gia và 6 bông sen.
19935Tôn tượng về.
 28/7Khánh thành Vườn Lam Tỳ Ni gồm tôn tượng Hoàng Hậu Ma Gia, con voi trắng 6 ngà.
 8Tôn tượng Phật đản sanh và 6 bông sen,
Đúc tôn tượng Phật Chuyển Pháp Luân và 5 anh em ngài Kiều Trần Như.
19946Kiến tạo đạo tràng Lộc Uyển và các tôn tượng từ Thái Lan về.
 27/8Lễ Khánh Thành Vườn Lộc Uyển.
 12Đặt đúc tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát cao 9 mét tại Thái Lan
19958Tôn tượng về đến Canada,
Bắt đầu xây dựng đạo tràng Phổ Đà.
 26/6Lễ đặt viên đã đào móng xây Chánh Điện,
Thiên Phật Tam Bảo Sơn.
 16/10Xây cất Chánh Điện hoàn thành.
 21/10Lạc thành Phổ Đà đạo tràng.
199629/6Lạc thành Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn.
199711Tượng Phật được đưa về từ Thái Lan.
199815/5Khởi công xây đạo tràng.
 22/7Lạc thành đạo tràng Câu Thi Na.
1999 Đặt tôn tượng Phật khất thực và ngài Hộ Pháp,
2 tôn tượng về đến Đại Tòng Lâm.
20002/7Lễ Lạc Thành.
 20/7Khởi công cất nhà bếp (Ngủ Quán Đường).
 9/11Sái tịnh Ngủ Quán Đường.
 25/11Ngủ Quán Đường tại Đại Tòng Lâm hoàn thành.