Nhảy đến nội dung

Thông cáo

Thông cáo gởi tro cốt tại Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn:

Chùa Đại Tòng Lâm sẽ bắt đầu nhận gởi tro cốt vào đầu năm 2024.
690 chemin de la Rivière Rouge, Harrington, QC J8G 2S7
Phone:
- 819-687-2183
- 514-969-7373 (Đại Đức Pháp Tánh),
- 514-733-3841 (chùa Tam Bảo)