Nhảy đến nội dung
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo có đủ.

Chư Tăng

Học tăng Phật học đường Tam Bảo Sơn
ĐĐ. Pháp Tánh
ĐĐ. Pháp Tánh
Long Thọ, Khóa 1 (1990-1995)
 
ĐĐ. Thích nữ Pháp Hoa
ĐĐ. Thích nữ Pháp Hoa
Long Thọ, Khóa 1 (1990-1995)
 
ĐĐ. Pháp Long
ĐĐ. Pháp Long
Long Thọ, Khóa 2