Nhảy đến nội dung

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN NGHỊ

 

ĐỐC GIÁO

ĐẠI ĐỨC THÍCH NỮ QUẢNG OÁNH

(Master in History and Philosophy of Religion)

 

LONG THỌ KHÓA I (1991-1996)

HỌC CHÚNG:
  • Sa di ni Pháp Thể
  • Sa di Quảng Lảnh
  • Sa di Quảng Hiệt
  • Sa di Quảng Thiều
  • Sa di Quảng Hy
  • Sa di Quảng Như
  • Sa di ni Pháp Thắng
  • Sa di Quảng Truyền
  • Sa di ni Quảng Đương
  • Sa di ni Quảng Ngự

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn đã được thành lập vào tháng 10 năm 1991 do Thượng Tọa làm Giám Đốc và trực tiếp giảng dạy hơn 10 môn Phật học và Đại Đức Quảng Oánh với trách nhiệm học đường là đốc giáo và kiêm Giáo thụ của Học đường. Các Học tăng tu học với chương trình học sáng từ 8 giờ đến 10 giờ và chiều từ 2 giờ đến 4 giờ, theo thời khóa qui định, những qui củ học đường thật nghiêm minh. Mỗi sáng sớm những tiếng kiểng thức chúng, giờ hồ chuông tọa thiền trước giờ công phu khuya làm vang động cả núi rừng, thức tỉnh cả chúng viên thần và hàng tăng chúng, bảng đánh thọ trai, giờ quá đường với những nghi thức thiền môn, rồi những giờ công phu chiều, tịnh độ, hô chuông ngồi thiền và chỉ tịnh. Giờ tu học tại Phật Học Đường Tam Bảo Sơn thật qui củ và Học Tăng tu học thật tinh tiến không ngừng. Hy vọng sau 10 năm với chương trình nội điển và ngoại điển các học chúng sẻ trở thành những bậc Thầy gương mẫu.

Thượng Tọa Thích Thiện Nghị
Thượng Tọa Thích Thiện Nghị
Đại Đức Quảng Oánh (Phổ Tịnh)
Đại Đức Quảng Oánh (Phổ Tịnh)
Sa di Quảng Lảnh
Sa di Quảng Lảnh
Sa di Quảng Hiệt
Sa di Quảng Hiệt
Sa di Quảng Thiều
Sa di Quảng Thiều
Sa di Quảng Hy
Sa di Quảng Hy
Sa di Quảng Như (Pháp Tánh)
Sa di Quảng Như (Pháp Tánh)
Sa di ni Quảng Đương
Sa di ni Quảng Đương
Album Phật Học Đường Tam Bảo Sơn
Album Phật Học Đường Tam Bảo Sơn