Nhảy đến nội dung
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo có đủ.

Phật Học Ðường Tam Bảo Sơn

LỊCH SỬ

Phật Học Ðường Tam Bảo Sơn được thành lập từ năm 1990 sau khi Ðại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã được mua và đang bước vào giai đoạn kiến thiết. Chư Tăng ni tu học tại đây gồm các lứa tuổi và có trình độ học vấn Trung học. Từ lúc thành lập đến nay có hơn 20 vị và 1 số đả được bổ nhiệm trụ trì tại các Giáo Hội.

RỪNG THÔNG LỚN

Vùng đất của Ðại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn, rộng 337 mẩu Anh, được mua vào tháng 9 năm 1988 tại thị xã Harrington của tỉnh bang Québec. Nơi đây là vùng đất lành để đóng góp nền văn hóa cổ truyền của Phật Giáo; và nơi đây cũng là nơi duy trì những sắc thái văn hóa Phật Giáo để Phật tử có cơ hội nhớ lại những hình ảnh cao đẹp của một Tòng Lâm Phật Giáo như ở quê nhà. Ðại Tòng Lâm cũng là nơi biểu tượng sự tương quan mật thiết giữa tôn giáo và văn hóa xã hội tại Canada.

Do đó những văn hóa của Phật Giáo đều sẽ được kiến tạo trên vùng đất rộng lớn này và nơi đây chính là Phật Học Viện cho toàn thể các hàng xuất gia và Phật tử tu học. Trên vùng đất này, bốn Thánh tích quan trọng của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được tái tạo gồm:

 • Vườn Lam Tỳ Ni,
 • Bồ Ðề đạo tràng,
 • Lộc Dã Uyễn, và
 • Câu Thi Na đạo tràng.

Hơn nữa,

 • Chánh điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn,
 • Tôn Tượng Phật A Di Ðà đứng trong Chánh điện,
 • Phổ Ðà đạo tràng,
 • Long Hoa đạo tràng,
 • Chánh Mạng Ðức Phật Khất Thực,
 • Vườn La Hầu La và Tôn tượng Hộ Pháp Vi Ðà Bồ Tát,
 • Giảng đường Phú Lâu Na, và
 • Ngũ quán đường

Cũng đều đã được hoàn thành sau hơn 12 năm kể từ ngày thành lập.

Tất cả những sự kiến tạo này đều được khai sáng bởi Hòa Thượng Thích Thiện Nghị và sự phụ giúp của toàn thể Tăng Ni sinh tại Phật Học Ðường Tam Bảo Sơn cùng với sự đóng góp tịnh tài của toàn thể Phật tử tại Canada để phát huy Phật Giáo tại đây.