Nhảy đến nội dung

Thầy Đốc Giáo

Reverend Thích Phổ Tịnh
Reverend Thích Phổ Tịnh

 

Thầy đốc giáo Thích Phổ Tịnh

Tổng thư ký